Nieruchomości

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje z urzędu bądź na wniosek zainteresowanego.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2014 Utworzono: 18.12.2014
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela na podstawie decyzji zatwierdzającej podział po uzyskaniu w formie postanowienia pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejsco
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
OPŁATA ADIACENCKA - BUDOWA DROGI LUB BUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wszczynane jest z urzędu każdorazowo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi lub do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość o
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
OPŁATA ADIACENCKA - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wszczynane jest z urzędu po wydaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalana jest na podstawie operatu szacunko
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI
Działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwie
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014

archiwum... Początek strony