Ponowne wykorzystywanie

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 151/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ:

1) informację publiczną pozyskaną od Urzędu Miejskiego w Rzgowie użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,

2) informację publiczną pozyskaną od Urzędu Miejskiego w Rzgowie należy udostępniać innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

3) informacja publiczna pozyskana od Urzędu Miejskiego w Rzgowie, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,

4) Urząd Miejskiego w Rzgowie ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji publicznej. Urząd Miejskiego w Rzgowie nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej.

INFORMACJE O CZYNNIKACH, JAKIE SĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

                Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.), Urząd Miejski w Rzgowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

                Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki (np. wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji), jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

INFORMACJE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY

                Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.):

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

2.  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.) wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
5.  Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
6.  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
W załączeniu:

- ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 05.08.2019
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 05.08.2019. Odsłon 1212, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony