Raport o stanie Gminy Rzgów za 2019r.

Rzgów, dn. 28 kwietnia 2020 r.

RM.0004.1.2020

 

     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Burmistrz Rzgowa przedstawia Radzie Miejskiej w Rzgowie Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie.

 

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzgów odbędzie się 27 maja 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 maja 2020 r. (wtorek), do godziny 17 00 w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Pl. 500-lecia 22.

 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pok. 21) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 24).

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                                       Miejskiej w Rzgowie

                                                                                                                                        /-/ Radosław Pełka  

 

"zgłoszenie mieszkańca do debaty nad Raportem 2019"

Osoba odpowiedzialna za treść Karolina Jardzioch
Informacja wytworzona przez Radosław Pełka dnia 28.04.2020
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 28.04.2020. Odsłon 23, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony