Uchwały Rady 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LIV/467/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/468/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/469/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Załączniki:
liv_469_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/471/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Rzgowie przy ulicy Łódzkiej nr 2a
Załączniki:
liv_471_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/472/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2015

Załączniki:
liv_472_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/473/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
Załączniki:
liv_473_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/474/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarg na bezczynność Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
liv_474_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: LIV/470/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2015 roku

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4224 z dn. 27.11.2014 r. 

Załączniki:
liv_470_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/455/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
Załączniki:
liii_455_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/460/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Załączniki:
liii_460_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/461/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/343/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji zadania publicznego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, zabezpieczenia środków finansowych własnych  oraz złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzew”
Załączniki:
liii_461_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 2
Numer: LIII/462/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/344/2013 w sprawie przyjęcia dotacji celowej w 2014 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz- Guzew”
Załączniki:
liii_462_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/463/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/306/2013 w sprawie uczestniczenia Gminy Rzgów w kosztach związanych z funkcjonowaniem Policji
             

Załączniki:
liii_463_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/464/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów   na lata 2014-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/465/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/466/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3915 z dn. 10 listopada 2014 r. 

Załączniki:
liii_466_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/459/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4249 z dn. 28.11.2014 r. 

Załączniki:
liii_459_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.11.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.11.2014 , wersja 1
Numer: LIII/456/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)

 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4374 z dn. 03.12.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.12.2014 , wersja 1
Numer: LIII/457/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 7375 z dn. 03.12.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.12.2014 , wersja 1
Numer: LIII/458/2014, Z dnia: 29.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4443 z dn. 05.12.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.12.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.12.2014 , wersja 1
Numer: LII/447/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana: L/446/2014
zmieniająca uchwałę Nr L/446/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
 

Załączniki:
lii_447_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/448/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/449/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/450/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana: XLII/394/2014
zmieniająca uchwałę Nr XLII/394/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku
Załączniki:
lii_450_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
Numer: LII/451/2014, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji zadania publicznego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, zabezpieczenia środków finansowych własnych  oraz złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od  drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew”

Załączniki:
lii_451_2014.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.10.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony