Sekretarz

 INFORMACJE O SEKRETARZU GMINY


Imię i nazwisko

Katarzyna Berczak-Lato

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Stanowisko od

01.05.2012  
 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10 wew.124; sekretarz@rzgow.pl

pokój nr 34  

Oświadczenia majątkowe:

 

 

 Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2013

z dnia 12 sierpnia 2013r.

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE- wyciąg

 

"§ 23. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności: prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z naborem, nawiązaniem stosunku pracy, awansowaniem, regulacją wynagrodzeń, wyróżnień, rozwiązaniem (zakończeniem) stosunku pracy, a także przygotowywanie umów dotyczących używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy oraz umów o używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej;

2) wykonywanie spraw kadrowych pracowników Urzędu:

a) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Służby Przygotowawczej, Regulaminu Oceny Okresowej,

b) organizacja i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej,

c) organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, a także dokonywanie ocen okresowych nadzorowanych pracowników,

d) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,

e) dokonywanie regulacji zastępstw kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy - zgodnie z pełnionym nadzorem,

f) prowadzenie rejestru szkoleń pracowników;

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

a) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

b) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

c) przyjmowanie, koordynowanie i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,

d) rozpatrywanie skarg na kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy,

e) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

f) opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza zgodnie z zakresem czynności,

g) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektów budżetu gminy i prognoz wieloletnich,

h) wykonywanie innych zdań przewidzianych przepisami prawa, a także wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

4) wykonywanie zadań w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) koordynacja działań i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c) opracowywanie programów współpracy i stosownych projektów uchwał Rady,

d) organizacja pracy komisji konkursowej,

e) w porozumieniu z Referatem Budżetu i Finansów dokonywanie analizy i oceny przedkładanych sprawozdań;

5) wykonywanie zadań w zakresie kontroli:

a) koordynowanie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,

b) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach podległych przez Urząd oraz podmioty zewnętrzne upoważnione przez Burmistrza,

c) przygotowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznych w Urzędzie zleconych przez Burmistrza Rzgowa lub kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,

d) koordynowanie i nadzór nad kontrolą zarządczą w Urzędzie,

e) współudział w nadzorowaniu realizacji zaleceń pokontrolnych w Urzędzie.

 

            § 24. Sekretarzowi Gminy bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór):

1) Referat Ogólny;

2) Urząd Stanu Cywilnego;

3) Stanowisko ds. Ewidencji Ludności;

4) Stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej;

5) Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej."

 

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Rózga
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 10.12.2019
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 10.12.2019. Odsłon 2762, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony