Zastępcy

 INFORMACJE O ZASTĘPCY BURMISTRZA


Imię i nazwisko

Mateusz Kamiński

Rok urodzenia

1975

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Stanowisko od

02-01-2015  
 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

pokój nr 23, wejście przez sekretariat  

Oświadczenia majątkowe:

2014


 Zadania i kompetencje Zastępcy


Załącznik Zarządzenia Nr 90/2013 

z dnia 12 sierpnia 2013r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE -wyciąg

 

"§ 21.1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność  Burmistrza lub wynikającą z innych przyczyn niemożność pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2.Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia  Burmistrza.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należą w szczególności:

1) sprawy związane z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:

a) tworzenia i utrzymywania, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

b) uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,

c) zwalczania chorób zakaźnych;

2) sprawy związane z organizowaniem działalności kulturalnej na terenie Gminy, oraz kulturą fizyczną, a w szczególności sprawy:

a) związane z bibliotekami m. in. sprawy dotyczące  tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienie bibliotekom właściwych warunków działania, sprawy dotyczące zakładania, utrzymywania i nadzorowania tych bibliotek,

b) związane z realizacją zadań z  zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

c) związane z realizowaniem  zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku;

3) sprawy związane z zadaniami Gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej;

4) sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności dotyczące:

a) zakładania  i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

b) utrzymywania tych jednostek,

c) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ,

d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

e) zapewniania dzieciom rocznego  przygotowania przedszkolnego,

f) zapewniania bezpłatnego  transportu dzieci do i ze szkoły,

g) nadzoru nad obsługą ekonomiczno  - finansową  gminnych jednostek oświatowych,

h) przygotowywania dokumentacji związanej powołaniem i odwołaniem  dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

i) przygotowania propozycji oceny pracy dyrektorów gminnych  jednostek  oświatowych,

j) organizowania i przygotowywania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

            § 22. Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór) stanowisko ds. oświaty, służby zdrowia i spraw społecznych."

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2015
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 02.02.2015. Odsłon 4809, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 18  prawy
Początek strony