Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacja na temat „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów"

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.)

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być sprawowana:

  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .

„Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" prowadzi Burmistrz Rzgowa .

Burmistrz Rzgowa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 400 zł., która stanowi dochód własny Gminy Rzgów.

 Wniosek  zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON , o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:
6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL

Do wniosku dołącza się:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy - kopia;

2. Dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osoby fizycznej) - kopia.

3. Stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Burmistrz Rzgowa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" zawierające następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Burmistrz Rzgowa odmawia wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach  informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Podmiot wpisany do  "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów"  jest zobowiązany do informowania Burmistrza Rzgowa o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz Rzgowa dokonuje zmian w "Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.
Wzory wniosków określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.193) -do pobrania w zzakładce "Jak załatwić sprawę" -"Oświata" - "Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych"

.................................................................................................................................................................................

Załączniki: 

Nazwa   dokumentu

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY RZGÓW

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 24.08.2017
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 27.10.2017. Odsłon 1434, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony