Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacja na temat „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów"

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.z 2011r., Nr 45, poz. 235)

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być sprawowana:

  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 20110 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" prowadzi Burmistrz Rzgowa .

Burmistrz Rzgowa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Rzgów.

Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5)kopię  dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

oraz  przedstawia się do wglądu:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

Przed dokonaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Burmistrz Rzgowa dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Burmistrz Rzgowa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" zawierające następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Burmistrz Rzgowa odmawia wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Podmiot wpisany do  "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów"  jest zobowiązany do informowania Burmistrza Rzgowa o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz Rzgowa dokonuje zmian w "Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Rzgów" oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

.................................................................................................................................................................................

Załączniki 

Nazwa   dokumentu

Rejestr

Wniosek o wpis do rejestru

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Jadwiga Pietrusińska dnia 23.08.2011
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 23.08.2011. Odsłon 1434, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony