Podatki w 2016 r.

Informacje i deklaracje podatkowe - 2016

 

Burmistrz Rzgowa  informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie  zmiany w ustawie  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.) oraz ustawie  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1045 z późn. zm.).
 
Najważniejsze  zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
 
1. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a już wszczęte zostanie umorzone jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy  nie przekracza określonych, na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych   kosztów doręczenia w obrocie krajowym  przesyłki poleconej  za potwierdzeniem odbioru. Aktualnie kwota, do której  nie będą wystawiane  decyzje wymiarowe wynosi 6,10 zł.

2. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo  w terminie płatności pierwszej raty (dotychczas był płatny  w czterech ratach).
 
3. Łączne zobowiązanie pieniężne dotyczyć będzie  nie tylko podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Dotychczas wystawiane były odrębne decyzje na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
 
4.Nowe zasady przeliczania następujących  użytków rolnych:
- rowy:  1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty rolne zabudowane:  1 ha fizyczny  = 1 ha przeliczeniowy;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty pod stawami niezarybionymi: 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika: 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
Powyższa zmiana  przeliczników może mieć wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych.

 

 

Numer: XVI/93/2015 , Z dnia: 25.11.2015,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

 

Numer: XVII/102/2015 , Z dnia: 23.12.2015,
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Numer: XV/91/2015 , Z dnia: 28.10.2015,
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2016 roku

 

 

 

 

 

 
 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Maria Polakowska dnia 09.03.2016
Opublikowana przez Marcin Skumiał dnia 09.03.2016. Odsłon 1416, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony