Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy instalacji elektrycznej oraz ledowego oświetlenia na ulicy Kusocińskiego w Rzgowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii oświetleniowej wraz z obsługa geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy i uruchomienia oświetlenia. Przedmiotem odbioru upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie;

Zakończenie prac budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu.Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia prac w PINB w Łodzi.Doprowadzenie do odbioru oświetlenia z udziałem ŁZE. Przedmiotem odbioru końcowego będzie działająca linia oświetleniowa.

Oferty należy składać do dnia 9 października 2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500- lecia 22 . Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.30, w pokoju nr 4 (referat inwestycji). Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia 15.12.2018

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 60 pkt

okres gwarancji na oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła- 20 pkt

skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej – 20 pkt

 

Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

                                     C = (Cmin : Co) x 60% x 100 pkt

gdzie:

                Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

 

Sposób punktowania w kryterium „okres gwarancji”, na podstawie gwarancji podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany następująco:

Do 6 lat – 0 pkt.

7 lat – 5 pkt.

8 lat – 10 pkt.

9 lat – 15 pkt.

10 lat – 20 pkt.

 

Punkty w kryterium „skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej” zostaną przyznane zgodnie z formułą:

Do 110 lm/W – 0 pkt.

111 – 120 lm/W – 7 pkt.

121 - 125 lm/W – 15 pkt.

126 i więcej lm/W – 20 pkt.

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1)       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

2)       zasadami sztuki budowlanej

3)       dokumentacją projektową

Przedmiar traktowany jest pomocniczo. Jezeli w dokumentacji znalazły się nazwy własne lub producenci Zamawiający informuje, że oferent może przyjąć inne materiały, jednak ich parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazany prze projektanta.
Do oferty należy dołączyć kartę informacyjna lampy i słupa


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 03.10.2018
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.10.2018 11:41. Wygasa 24.10.2018 00:00. Odsłon 156, Wersja 1
Początek strony