OSP Grodzisko klimatyzacja (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy instalacji klimatyzacji w budynku OSP Grodzisko . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnej z projektem dołączonym do ogłoszenia. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do zakończenia prac i uruchomienia klimatyzacji. Przedmiotem odbioru upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie;

  1. Zakończenie prac instalacyjnych i uruchomienie instalacji.
  2. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
  3. Doprowadzenie do odbioru instalacji oraz doprowadzenie obiektu pod względem budowlanym do stanu co najmniej takiego jak przed rozpoczęciem inwestychi.
  4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie działająca instalacja klimatyzacji .

Oferty należy składać do dnia 11 maja 2018 roku do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500- lecia 22 . otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.30, w pokoju nr 4 (referat inwestycji). Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl. Prace powinny być zakończone do 30 czerwca 2018 roku.

  1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  2. Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto -                                                                                            70 pkt

okres gwarancji udzielony wykonane prace instalacyjne i urządzenia  30 pkt                          

 

  1. Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

                                      C = (Cmin : Co) x 70% x 100 pkt

gdzie:

                Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

 

  1. Sposób punktowania w kryterium „okres gwarancji”, na podstawie gwarancji podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany następująco:

Do 2 lat – 0 pkt.

Do 3 lat – 10 pkt.

Do 4 lat – 20 pkt.

Do 5 lat – 30 pkt.

Gwarancja jest gwarancją bezwarunkowo. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do dokonywania nieodpłatnie przeglądów urządzeń wymaganych do utrzymania gwarancji

  1. Punkty w kryterium „skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej” zostaną przyznane zgodnie z
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium. #

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1)       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

2)       zasadami sztuki budowlanej

3)       dokumentacją projektową


powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 09.04.2018
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 11.05.2018 12:19. Wygasa 31.05.2018 00:00. Odsłon 505, Wersja 2
Początek strony