Wykonanie ewidencji dróg gminnych Gminy Rzgów wraz z fotorejestracją oraz wykonanie przeglądów szcze (wygasły...)

Przedmiot zamówienia:

 1. wykonanie systemu referencyjnego dla całej sieci dróg gminnych Gminy Rzgów
  (ok. 120 km)

 2. dostarczenie oprogramowania do celów prowadzenia ewidencji dróg w wersjach:

  1. stacjonarnej - w postaci programu instalowanego na sprzęcie zamawiającego (2 stanowiska)

wraz z modułem projektowania organizacji ruchu i modułem WMS

 1. dostarczenie mapy ewidencyjnej dróg gminnych Gminy Rzgów w skali 1:50 000

 2. wykonanie pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i otoczenia drogi wraz z wprowadzeniem danych do dostarczonego oprogramowania dla 120 km dróg gminnych

 3. wykonanie wektorowych warstw zinwentaryzowanych elementów pasa drogowego (GIS) na tle mapy zasadniczej lub katastralnej

 4. wykonanie dokumentacji fotograficznej pasa i otoczenia drogi

 5. wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) dróg gminnych, sporządzenie protokołów kontroli i wpisów w książkach dróg, sporządzenie dziennika objazdu dróg

Termin realizacji:

do 30 października 2018 r.

Składanie ofert:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem :

 

Oferta – ewidencja dróg, przeglądy szczegółowe dróg."

 

Opisaną kopertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie ( pok. 21) , Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów Wykonawcy dostarczający oferty osobiście otrzymają pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godz.) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 12.03.2018 r. , do godz. 11:00w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie


szczegółowe informacje w załączniku poniżej - SIWZpowrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Szczepaniak dnia 05.03.2018
Opublikowana przez Mateusz Szczepaniak dnia 13.03.2018 15:35. Wygasa 26.03.2018 00:00. Odsłon 951, Wersja 4
Początek strony