Oswietlenie ul. Sosnowa w Starowej Górze (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy instalacji elektrycznej oraz ledowego oświetlenia ulicy Sosnowej w Starowej Górze. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii oświetleniowej wraz z obsługa geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy i uruchomienia oświetlenia. Przedmiotem odbioru upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie;

Zakończenie prac budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu.Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia prac w PINB w Łodzi.Doprowadzenie do odbioru oświetlenia z udziałem ŁZE. Przedmiotem odbioru końcowego będzie działająca linia oświetleniowa.

Oferty należy składać do dnia 3 września 2018 roku do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500- lecia 22 . Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.30, w pokoju nr 4 (referat inwestycji). Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia 31.11.2018

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 60 pkt

okres gwarancji na oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła- 20 pkt

skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej – 20 pkt

 

Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

                                     C = (Cmin : Co) x 60% x 100 pkt

gdzie:

                Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

 

Sposób punktowania w kryterium „okres gwarancji”, na podstawie gwarancji podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany następująco:

Do 6 lat – 0 pkt.

7 lat – 5 pkt.

8 lat – 10 pkt.

9 lat – 15 pkt.

10 lat – 20 pkt.

 

Punkty w kryterium „skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej” zostaną przyznane zgodnie z formułą:

Do 110 lm/W – 0 pkt.

111 – 120 lm/W – 7 pkt.

121 - 125 lm/W – 15 pkt.

126 i więcej lm/W – 20 pkt.

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1)       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

2)       zasadami sztuki budowlanej

3)       dokumentacją projektową

Przedmiar traktowany jest pomocniczo. Jezeli w dokumentacji znalazły się nazwy własne lub producenci Zamawiający informuje, że oferent może przyjąć inne materiały, jednak ich parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazany prze projektanta.


powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2018
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.09.2018 10:02. Wygasa 12.09.2018 00:00. Odsłon 337, Wersja 2
Początek strony