Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429):

 

"Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1.   ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.   udostępniania na wniosek,

3.   wyłożenia, wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych ,

4.   wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

Miejsce składania pism:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl

Termin i sposób załatwienia:

1. W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.
3. Podmiot zobowiązany do udostępnienia  (w sytuacji gdy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku), w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)   odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2)   uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz.1198 ze zm.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Do pobrania w załącznikach:

- przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

- ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

 

INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE - WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Wykaz informacji niepublikowanych,
w tym wykluczonych ze względu na wyłączenia jawności informacji publicznej

Wykaz informacji

Zakres wyłączenia

Podstawa prawna wyłączenia jawności

Dokonał wyłączenia jawności /osoba lub organ/

Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia jawności*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429): „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa".

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mariusz Rutecki dnia 02.06.2017
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 05.08.2019. Odsłon 2269, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony