Oświetlenie ulicy Klonowej

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ledowego ulicy Klonowej w Starowej Górze. Inwestycja ta jest zapisana w budżecie gminy pt. „Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii oświetleniowej wraz z obsługą geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy i uruchomienia oświetlenia. Przedmiotem odbioru upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie;

Zakończenie prac budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia prac w PINB w Łodzi. Doprowadzenie do odbioru oświetlenia z udziałem ŁZE. Przedmiotem odbioru końcowego będzie działająca linia oświetleniowa.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 roku do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500- lecia 22. Oferty można również kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl . Oferta złożona elektronicznie powinna zawierać wszystkie elementy oferty złożonej w formie tradycyjnej w formie załączników PDF. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.30, w pokoju nr 4 (referat inwestycji). Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl  lub pskiba@rzgow.pl .

Oczekiwany termin realizacji zamówienia 31.08.2020

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 60 pkt

okres gwarancji na oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła- 20 pkt

skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej – 20 pkt

 Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

                                     C = (Cmin : Co) x 60% x 100 pkt

gdzie:

                Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

 Sposób punktowania w kryterium „okres gwarancji”, na podstawie gwarancji podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany następująco:

Do 6 lat – 0 pkt.

7 lat – 5 pkt.

8 lat – 10 pkt.

9 lat – 15 pkt.

10 lat – 20 pkt.

 

Punkty w kryterium „skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej” zostaną przyznane zgodnie z formułą:

Do 110 lm/W – 0 pkt.

111 – 120 lm/W – 7 pkt.

121 - 125 lm/W – 15 pkt.

126 i więcej lm/W – 20 pkt.

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1)       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

2)       zasadami sztuki budowlanej

3)       dokumentacją projektową

Przedmiar traktowany jest pomocniczo. Jeżeli w dokumentacji znalazły się nazwy własne lub producenci Zamawiający informuje, że oferent może przyjąć inne materiały, jednak ich parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazany prze projektanta. Do oferty należy dołączyć:

1. kartę informacyjna lampy i słupa.

  1. Minimum dwa poświadczenia należytego wykonania prac związanych z budową oświetlenia ulicznego o wartości minimum 60 000 zł brutto każda podpisanego przez zarządcę drogi publicznej. Brak poświadczeń skutkować będzie nieważnością oferty

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2020
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 01.04.2020 09:35. Wygasa 30.06.2020 00:00. Odsłon 289, Wersja 1
Początek strony