Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVII/168/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XVII_168_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/170/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
XVII_170_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/171/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie wydatków budżetu Gminy Rzgów, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Załączniki:
XVII_171_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/174/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz osób prawnych położonych w obrębach Guzew-Babichy i Rzgów
Załączniki:
XVII_174_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/175/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2020
Załączniki:
XVII_175_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/176/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2020 rok
Załączniki:
XVII_176_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/177/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między gminą Rzgów Rzeczpospolitej Polskiej a osiedlem Awanhard Rejonu Owidiopolskiego Obwodu Odeskiego Ukrainy
Załączniki:
XVII_177_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/173/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 499 z dn. 21.01.2020 r.
Załączniki:
XVII_173_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/172/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów na rok szkolny 2019/2020
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 498 z dn. 21.01.2020 r.
Załączniki:
XVII_172_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/169/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 883 z dn. 10.02.2020 r.
Załączniki:
XVII_169_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 11.02.2020 , wersja 2
Numer: XVI/156/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Załączniki:
XVI_156_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/157/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XVI_157_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/166/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
XVI_166_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/159/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7003 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_159_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/162/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7006 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_162_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/160/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7004 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_160_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/164/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7008 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_164_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/161/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7005 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_161_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/167/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7009 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_167_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/163/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7007 z dn. 14.12.2019 r.
Załączniki:
XVI_163_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 16.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/165/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 18 z dn. 03.01.2020 r.
Załączniki:
XVI_165_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 07.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 07.01.2020 , wersja 1
Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 120 z dn. 14.01.2020 r.
Załączniki:
XVI_158_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Szafrańska
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 21.01.2020 , wersja 2
Numer: XV/137/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź
Załączniki:
XV_137_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/141/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XV_141_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/147/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 138 obrębu Prawda
Załączniki:
XV_147_2019.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony