Plany, założenia, strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW

Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęć przyśpieszenia rozwoju miasta i gminy przez jej władze i mieszkańców. Konieczna jest także gdyż w ostatnim czasie zrealizowano dużo inwestycji i projektów w gminie, co zdezaktualizowało w pewnym stopniu zapisy pierwotnej strategii. Strategia rozwoju jest swego rodzaju planem - dokumentem kompleksowym określającym podstawowe, wspólne kierunki rozwoju jednostki, uwzględniającym najlepsze walory w jednostce i największe szanse w otoczeniu oraz minimalizującym lokalne słabości i zewnętrzne
zagrożenia. Zawiera ona analizę stanu obecnego miasta i gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej, infrastruktury technicznej, środowiskowej. Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju. Wskazuje założenia rozwoju miasta i gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe. Tworzenie wizji rozwoju miasta i gminy jest ważnym elementem w naszych dążeniach do integracji z Unią Europejską, a zwłaszcza o ograniczone choć znaczące środki przeznaczane na
rozwój.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW


UCHWAŁA NR XVI/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - OPRACOWANE NA LATA 2011-2026

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - OPRACOWANE NA LATA 2011-2026 - MAPA


 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Marek derski dnia 20.12.2013
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 05.02.2016. Odsłon 3261, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony