Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 297/2019
Burmistrza Rzgowa
z dnia 10 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
- DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W GUZEWIE

 

Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 
- dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie
………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
 
w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8; 95 – 030 Rzgów
………………………………………
(nazwa i adres jednostki)


Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2019 r.

Data ważności ogłoszenia: 04.11.2019 r.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:                        Żłobek Gminny w Guzewie

                                                                    Guzew ul. Edukacyjna 8, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                     dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie

                                                                         

 

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
8) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
9) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
10) nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.  

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.);
2) wiedza z zakresu:
- prawa pracy,
- zamówień publicznych,
- ochrony danych osobowych;
3) przygotowanie w formie ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju Żłobka Gminnego w Guzewie w oparciu o Statut Żłobka Gminnego w Guzewie stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 5342) (Informujemy, iż Żłobek Gminny w Guzewie został utworzony z dofinansowaniem w ramach Resortowego Programu Maluch + 2019.);
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację zadań statutowych;
5) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
6) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
7) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;
8) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;
9) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: grudniu 2019 r. / styczniu 2020 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie będzie należało w szczególności:

1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka;
4) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych;
5) prawidłowe gospodarowanie mieniem przekazanym do dyspozycji Żłobka;
6) ustalanie projektów planów finansowych Żłobka;
7) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów.
Budynek parterowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;
2) wymiar czasu pracy: 1/4 etatu;
3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;
4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na ścisłej współpracy z innymi pracownikami, bezpośrednim kontakcie z interesantami, organizacji opieki nad dziećmi;
5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon.

 

Pracodawca dopuszcza możliwość, w stosunku do osoby, która w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie zostanie wybrana do zatrudnia, pod warunkiem posiadania przez nią kwalifikacji wynikających z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), zatrudnienia jej na ¾ etatu jako opiekuna w żłobku na podstawie odrębnego stosunku pracy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jednostka budżetowa nowo utworzona, nie zatrudniała do chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia żadnych pracowników. W związku z powyższym nie jest możliwe podanie informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że daje on rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
8) oświadczenie kandydata, że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
9) oświadczenie kandydata, że wypełnia on obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
10) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w tym wykształcenie), wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia szkoły średniej);
11) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (jeżeli kandydat posiada wykształcenie wyższe) albo 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (jeżeli kandydat posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe) - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;
12) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie, dla potrzeb realizacji ww. naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” – dotyczy kandydata, który w dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zawarł dane osobowe, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru (tj. zakres jest szerszy niż wynika to z ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie).

 

Jednocześnie informuje się, że kandydat, zgodnie z art.15. ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przed podjęciem zatrudnienia przedstawia zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zostanie zweryfikowany w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 
Kwestionariusz osobowy kandydat składa na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 297/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 października 2019 r.
Oświadczenia kandydat składa na wzorach stanowiących Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 297/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 października 2019 r.
Kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.
 
Kandydat jest proszony również o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia o otrzymaniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 297/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 października 2019 r.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w tym co najmniej numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00,
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,
lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 239/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 lipca 2019 r. (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. nr 22 i 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 - 10. Informacji udziela: Małgorzata Rózga i Katarzyna Berczak - Lato.
 
Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów, na tablicy informacyjnej Żłobka Gminnego w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8; 95 – 030 Rzgów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy”.


                                                                                                                Burmistrz Rzgowa
                                                                                                              /-/ Mateusz Kamiński

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 10.10.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 10.10.2019 18:01. Wygasa 29.02.2020 23:59. Odsłon 38125
Wersja : 1 2 
Początek strony