Uchwały Rady 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/308/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XL_308_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/309/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XL_309_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/310/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XL_310_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/311/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy w 2017 r.
Załączniki:
XL_311_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/314/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/305/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
Załączniki:
XXXIX_305_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/306/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Załączniki:
XXXIX_306_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/307/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XXXIX_307_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/290/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_290_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/291/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
Załączniki:
XXXVIII_291_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/293/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku
Załączniki:
XXXVIII_293_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/294/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_294_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/295/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
XXXVIII_295_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/298/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie oraz podjęcia decyzji o przejęciu należności i zobowiązań jednostki w związku z zakończeniem działalności Gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_298_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/300/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
Załączniki:
XXXVIII_300_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/302/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XXXVIII_302_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/303/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2016 r.
Załączniki:
XXXVIII_303_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/304/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Załączniki:
XXXVIII_304_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/289/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ulic: Letniskowa – Tuszyńska – Stadionowa – Kusocińskiego
opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3374 z dn. 19.07.2017 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/292/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3375 z dn. 19.07.2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_292_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 2
Numer: XXXVIII/296/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z altan rekreacyjnych w Rzgowie, będących własnością Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3376 z dn. 19.07.2017 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/297/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3377 z dn. 19.07.2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_297_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/299/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3378 z dn. 19.07. 2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_299_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/301/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3379 z dn. 19.07.2017 r.
Załączniki:
XXXVIII_301_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVII/288/2017, Z dnia: 14.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią w Starowej Górze, będącego własnością Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 2883 z dn. 19.06.2017 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony