odpowiedzi na pytania Przebudowa ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (wygasły...)

 


Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do przetargu:


1. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące wykonania sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w punkcie SP18 rzędna istniejącej nawierzchni bitumicznej wynosi 191,13, zaś rzędna dna kanału (PCV d=300mm) 190,88, co oznacza że projektowany rurociąg wystawałby 5 cm ponad jezdnię, nie ma również możliwości wykonania studzienki kanalizacyjnej. Podobna sytuacja ma miejsce w punktach SP19, SP20 i SP21, w których przykrycie rurociągu ziemią wynosi od 8 do 43 cm. W tej sytuacji również nie mam możliwości wykonania studzienek, w sposób zgodny z projektem. Dodatkowo, zgodnie z normą PN-81/B-03020, gmina Rzgów położona jest w II strefie przemarzania, dla której poziom przemarzania gruntu wynosi 1,0 m, uważamy zatem że projektowane zagłębienie rurociągu jest niewystarczające. W naszej ocenie nie ma możliwości wykonania sprawnie działającej kanalizacji deszczowej zgodnie z załączonym przez zamawiającego projektem. Prosimy o odniesienie się do powyższych uwag.   2.         Zgodnie z załączonymi przez zamawiającego warunkami usunięcia kolizji, nr 2064/2014, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2014 r., projektowana przebudowa ulic koliduje ze słupem energetycznym z dwóch żerdzi ŻN10 oraz przęsłami linii napowietrznej powiązanej z tym słupem, wymaga również przebudowy trzech przyłączy do indywidualnych posesji. Prosimy o informację, czy kolizje zostały usunięte, a jeśli nie, to kto poniesie koszty ich usunięcia.   3.         Zgodnie z załączonymi przez zamawiającego warunkami przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową ul. Granicznej w Starowej Górze, nr TODDKLU/JU.2015-58451a/14, wydanymi przez Orange Polska S.A. z dnia 16.10.2014r., wymagana jest modernizacja sieci telekomunikacyjnej. Prosimy o informację, czy sieć została przebudowana, a jeśli nie, to kto poniesie koszty jej przebudowy.  


Odpowiadam na pytania.


Ad.1. Zgodnie z rys. nr 14 rzędne studzien i kanalizacji są następujące: SP18 191,13/189,94     SP19 191,20/190,07  SP20 191,26/190,19   SP21 191,35/190,34   Różnica rzędnych wynosi odpowiednio: 1,19m, 1,13m, 1,07 oraz 1,01m


Ad.2. Usunięcie kolizji nr 2064/2014  Inwestor zleci oddzielnie i poniesie koszty usunięcia.


Ad.3. W tym momencie nie ma już kolizji telekomunikacyjnej.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 12.08.2015
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.08.2015 09:03. Wygasa 19.08.2015 00:00. Odsłon 873, Wersja 1
Początek strony