Odpowiedzi na pytania (wygasły...)

Odpowiedzi na pytania:

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych: droga Nr 1195E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi nawierzchnia

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), modernizacja nawierzchni na ul. Południowej.”

 

 

1.)           Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego pełnej dokumentacji technicznej branży drogowej (tzn. projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi planami opisami technicznymi etc.)

Odp. Zadania wykonywane w pasach drogi ( nakładki realizowane SA w oparciu o uproszczona dokumentację niezbędna do zgłoszenia).Cena oferty powinna być określona w oparciu o przedmiary) . Jeżeli w trakcie realizacji powstanie potrzeba dostarczenia dokumentacji wykonawczej Zamawiający ją dostarczy.

2.             Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego dokumentacji technicznej planowanego odwodnienia w ul. Południowej.

Odp. W ramach zadania będzie trzeba wykonać dodatkowe przykanaliki do istniejącego kanału deszczowego wg profiu typowego, który zostanie przekazazany wykonawcy przed wejściem na plac budowy. Wycena powinna być wykonana w oparciu o przedmiar.

3.        Proszę o ponowne umieszczenie na stronie internetowej zamawiającego załączników „literacka rys. 1” oraz „literacka rys. 2”. Przy próbie ściągnięcia i otworzenia załącznika „literacka rys. 1” pokazuje się pusta, biała strona, natomiast załącznik „literacka rys. 2” nie można pobrać ze strony zamawiającego.

Odp. Poprawiono w/w załączniki i w chwili obecnej można je otworzyć.

4. Z uwagi na rozbieżne zapisy w treści SIWZ i projektu Umowy i STWiORB w odniesieniu do charakteru wynagrodzenia i przedmiarów (jako podstawy płatności i przygotowania Oferty) zwracamy się o jednoznaczne określenie rodzaju obowiązującego wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, czy będzie to umowne wynagrodzenie kosztorysowe, czy też ryczałtowe i wprowadzenie w ślad za tym, związanych z tym stosownych modyfikacji zapisów w ww. dokumentach.

Odp. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiednia zmiana została wprowadzona do wzoru umowy, który razem ze SIWZ jest załącznikiem do niniejszej informacji.

 

5.       Zwracamy się o sprecyzowanie w projekcie umowy (Par.3 ust.1 i Par. 1 ust.2) przewidywanego terminu i zasad przekazania placu budowy po podpisaniu umowy. Termin rozpoczęcia robót ma wpływ na obowiązki wykonawcy/odpowiedzialność zamawiającego określone wg umowy, m.in. na termin przygotowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót (przed ich rozpoczęciem).

Odp. Brak określenia terminu wejścia oznacza, że teren budowy zostanie przekazany wykonawcy               w terminie dogodnym dla niego (czyli wykonawcy) po zaakceptowaniu organizacji ruchu. Wykonawca przed podpisaniem umowy poinformuje Zamawiającego o terminie, w jakim zamierza rozpocząć prace i zamawiający zaakceptuje ten termin i termin ten zostanie prowadzony do umowy.

 

6.Zwracamy się o sprecyzowanie zapisu Par.2  i Par. 6 ust. 2 projektu umowy, jakie koszty , uzgodnienia i roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji (przedmiarach) wykonawca ma uwzględnić w ofercie.

Odp. Koszty związane z obsługą i inwentaryzacja geodezyjną, koszt organizacji ruchu, koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz organizacji placu budowy i zabezpieczenia bezpieczeństwa wykonywanych prac.. W przypadku wystąpienia rzeczywistych robót dodatkowych materialnych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego zostaną ono zlecone, jako zadanie dodatkowe płatne oddzielnie po sporządzeniu protokołu konieczności i dodatkowego protokołu odbioru.

7.       Zwracamy się o wyjaśnienie, czy niniejsze zamówienie publiczne jest dofinansowane? A jeśli tak, to prosimy o podanie w jakiej kwocie oraz wprowadzenie modyfikacji do treści Par.12 ust.2 projektu umowy, że obowiązek uiszczenia na rzecz Zamawiającego nie uzyskanego zew. wsparcia finansowego (dofinansowania) o którym mowa w tym przepisie będzie dotyczył wyłącznie sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Odp. Inwestycja nie jest finansowana ze źródeł zewnętrznych. Zapis jest zapisem ogólnym i w przypadku tego zadania nie ma zastosowania.

8. Zwracamy się  o wykreślenie zapisu Par.12  ust.4  pkt c), jako niezgodnego z przepisami ustawy PZP – zapis prawnie bezskuteczny (nie można go traktować jako obowiązku jedynie informacyjnego

Odp. Zapis został wykreślony (patrz poprawiona SIWZ)

8.       Prosimy o usunięcie błędnych zapisów i podanie w Par.10 ust.11 i 12 oraz Par. 15 ust.1 umowy prawidłowych odwołań (odniesień) do punktów umowy zgodnie z ich treścią.

Odp: Odpowiednie zmiany zostały wniesione do SIWZ.

 

9.       Proszę o potwierdzenie, że zamawiający załączył so SIWZ cała dokumentację projektową i techniczną niezbędną do oszacowania a następnie, wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla realizacji zamówienia nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

 

10.               Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia, błędów i braków w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w przypadku wykonania robót dodatkowych wynikających z zaistnienia w/w okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu .

Odp: Możliwości wydłużenia terminu są opisane w projekcie umowy. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego Wykonawca otrzyma zlecenie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu i protokołu konieczności.

 

11.   Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody inne niż potwierdzenie zapłaty dla  podwykonawcy .

Odp. Zamawiający dopuści każdy dowód, z którego wyniknie jednoznacznie, że podwykonawca uzyskał należne mu należności.

12.   Odnośnie § 11 ust. 1 pkt. lit. e.f.g.  proszę o wyjaśnienie czy kara umowna będzie liczona jako procent od wynagrodzenia brutto wykonawcy czy podwykonawcy.

Odp. Kara umowna będzie liczona od wynagrodzenia brutto podwykonawcy.

13.               W treści § 11 ust. 1 pkt 2 proszę o zrównanie zasad naliczania kar wykonawcy i Zamawiającego.

Odp. Z  § 11 wynika, że kary są symetryczne i równoważne w sposób odpowiedni do obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dokona Zmian w tym paragrafie.

14.               Odnośnie paragrafu 1 proszę o wyjaśnienie, ile razy Zamawiający rozumie pod pojęciem wielokrotnej zapłaty na rzecz podwykonawców.

Odp. Więcej niż raz .

 

7.                  Czy brakujący destrukt na pobocza dostarcza wykonawca?

Odp. Tak

8.    . jaki rodzaj siatki należy zastosować na ulicy Czartoryskiego?

Odp. Np. Siatka REHALL ARMAPAL GL 5/5

9.                  Czy w zakres przebudowy ul. Czrtoryskiego wchodzą zjazdy i zatoka autobusowa?

Odp: Nie

 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością.


powrót...
Załączniki:
SIWZ i umowa
Informacja wytworzona przez dnia 06.05.2015
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.05.2015 00:00. Wygasa 15.05.2015 00:00. Odsłon 816, Wersja 1
Początek strony