Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Wymagane dokumenty :

Wypełniony wniosek powinien zawierać :

-       imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

-       określenie przedmiotu i obszaru działalności,

-       określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie

-       działalności objętej wnioskiem (wykaz sprzętu i środków technicznych oraz jako załącznik ksero dowodów rejestracyjnych),

-       informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu Usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

-       proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

-       określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni udokumentować gotowość ich odbioru przez stacje zlewną.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

- sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie

 

Opłaty:

 Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz.1827 j. t.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dnia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.

Rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Bank Pekao S. A. I Oddział w Rzgowie 47124034351111001036530901

 

Termin załatwienia sprawy :

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, w szczegółowych przypadkach do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 2 ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2017. 1289 j.t),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257 j. t.),

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.2017.2168 j. t.),  

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Rzgów,

Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Zofia Strzałkowska

Tel. 42 2141210 wew. 108.

 

W załączeniu: druk wniosku

                     Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i ZUS

 

Informacja wytworzona przez Zofia Strzałkowska dnia 22.12.2017 11:12
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 22.12.2017 11:12. Odsłon 1276, Wersja 4