Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/70/2019, Z dnia: 03.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr IV/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr XI/60/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2074 z dn. 09.04.2019 r.
Załączniki:
VII_70_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/57/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2019
Załączniki:
VI_57_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/59/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
VI_59_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/61/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/62/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew zmienionej uchwałą Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego oraz uchwałą Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Załączniki:
VI_62_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/63/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Babichy, ul. Kusocińskiego, droga bez nazwy, przedłużenie ul. Krasickiego
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/64/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego działek nr 624/9, 624/7 i 619 (ul. Sałatowa) położonych w obrębie Starowa Góra
Załączniki:
VI_64_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/67/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów działki nr 13/2 położonej w miejscowości Konstantyna
Załączniki:
VI_67_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
VI_68_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Rzgów
Załączniki:
VI_69_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/56/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2270 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_56_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/65/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2280 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_65_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/60/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2279 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_60_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/66/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2281 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_66_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/58/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów oraz określenia granic ich obwodów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2271 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_58_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: V/46/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
V_46_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/49/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
V_49_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/51/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
V_51_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/53/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów działki nr 2246/73 położonej w Rzgowie
Załączniki:
V_53_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/55/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów" obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna
Załączniki:
V_55_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/48/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane w 2019 r
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1560 z dn. 20.03.2019 r.
Załączniki:
V_48_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: V/54/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1563 z dn. 20.03.2019 r.
Załączniki:
V_54_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: V/52/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2019 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1562 z dn. 20.03.2019 r.
Załączniki:
V_52_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: V/47/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1559 z dn. 20.03.2019 r.
Załączniki:
V_47_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: V/50/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 1561 z dn. 20.03.2019 r.
Załączniki:
V_50_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.03.2019 , wersja 2
 1 2 
Początek strony